Aktuality

Predaj hodný osobitného zreteľa

Obec Prusy v súlade s § 11 ods. 4 písm. a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9a odsek 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer odpredaja prebytočného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa: pozemok parc. č. C- KN č. 436/2 zastavanú plochu a nádvorie o výmere 8 m2 v k. ú. Prusy a parc. č. C- KN č. 438/4 zastavanú plochu a nádvorie o výmere 95 m2 v k. ú. Prusy za cenu min. 11 € za 1 m2 pre kupujúceho Peter Bereš, bytom Prusy 203. Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa: Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťou, že uvedený pozemok je susedným pozemkom s pozemkom vo vlastníctve žiadateľa a nachádza sa v oplotenej časti pozemku žiadateľa. Vzhľadom k nízkej výmere a tvaru pozemku je tento pozemok pre Obec Prusy nevyužiteľný. Na uvedený pozemok je vypracovaný geometrický plán číslo 37384678-17/20, úradne overený 15.05.2020 číslo 167/2020, náklady na jeho spracovanie znášal záujemca o kúpu. V Prusoch 4. septembra 2020 Vyvesené 4. septembra 2020
Predaj hodny osobitneho zretela

| Autor: administrator | Vydane dna 08. 09. 2020 | 6x precitane | Pocet komentarov: 0 | Pridat komentar | Informacny e-mailVytlacit clanok

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

Fašiangy - 17
Fašiangy
zobrazení: 656
Plán zasadnutí OcZ
Rok 2019

6. máj
24. jún
9. september
25. november
Kultúrno spoločenské akcie
Rok 2019

október – posedenie pri príležitosti mesiaca úcty k starším

november – zájazd do divadla

december – posedenie pod jedličkou spojené s príchodom Mikuláša

december – Stolnotenisový turnaj o pohár starostu obce


3W SLOVAKIA s.r.o. - Obecny cintorin
ÚRADNÉ HODINY
Pondelok: 7:30 hod - 15:30 hod
Utorok: 7:30 hod - 15:30hod
Streda: 7:30 hod - 17:00 hod
Štvrtok: 7:30 hod - 15:30 hod
Piatok: 7:30 hod - 14:00 hod
Obedňajšia prestávka v čase od 12:00 hod do 12:30 hod

Prusy © 2008 | Powered by phpRS | Created by MSX Design