Počet zobrazených článkov: 15 (z celkom 49 nájdených)

| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-49 |

Výberové konanie

Výberové konanie na pozíciu
Riaditeľ Materskej školy v Prusoch
Prílohy: POZRITE SI TUAktuality

Volebné obdobie 2015 - 2019


| Autor: administrator | Vydane dna 24. 11. 2014 | 430x precitane | Pocet komentarov: 131 | Pridat komentar | Informacny e-mailVytlacit clanok

Vyhlásenie kandidatúry starostu obce

Vyhlásenie kadidatúry pre voľby starostu obcev Prusoch 15. novembra 2014

| Autor: administrator | Vydane dna 13. 10. 2014 | 863x precitane | Pocet komentarov: 104 | Pridat komentar | Informacny­ e-mailVytlacit clanok

Vyhlásenie kandidatúry

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Prusoch 15. novembra 2014

| Autor: administrator | Vydane dna 13. 10. 2014 | 731x precitane | Pocet komentarov: 142 | Pridat komentar | Informacny­ e-mailVytlacit clanok
Aktuality

Obecný úrad Prusy

Oznamujeme občanom, že Obecný úrad bude z dôvodu čerpania riadnej dovolenky zatvorený od 4.8. - 15.8. 2014.

| Autor: administrator | Vydane dna 04. 08. 2014 | 726x precitane | Pocet komentarov: 76 | Pridat komentar | Informacny e-mailVytlacit clanok
Aktuality

Likvidácia domového odpadu - 2014 Obec Prusy

Likvidácia domového odpadu!!!

| Autor: administrator | Vydane dna 14. 03. 2014 | 1077x precitane | Pocet komentarov: 412 | Pridat komentar | Informacny e-mailVytlacit clanok

Novoročný príhovor


Vážený spoluobčania,
som veľmi rád, že sa Vám môžem v týchto prvých chvíľach nového roka prihovoriť.

Čas beží neúprosne a my opäť stojíme na prahu nového roka s nádejou, že bude lepší a krajší ako rok predchádzajúci, ktorý sa práve skončil. Pre niekoho to bol rok šťastný, pre iného možno menej úspešný. Je to až neskutočné, ale rok 2013 je minulosťou, minulosťou za ktorou sa dnes chceme všetci obzrieť a bilancovať. Porovnať to, čo predchádzajúci rok priniesol, dal nám do vienka, ale aj naopak, v čom bol pre nás záporným, či menej šťastným. Každému sa vryl do pamäti iným spôsobom. Je dobre sa z času na čas pozastaviť - obzrieť sa. Pozrieť sa na chyby, ktoré sme urobili a vyvarovať sa im.

Preto obzrime sa a prajme si, aby sme svoje chyby v prvom rade dokázali rozpoznať, poučiť sa práve z nich a odoslať ich pre minulosť. Potom môžeme smelo pozerať do budúcnosti a veriť, že nadchádzajúci rok bude rokom krajším, milším a určite aj plnohodnotnejším ako ten predchádzajúci. A aký by to bol nový rok bez predsavzatia. Dajme si ho všetci Tí, ktorým nie je osud našej obce ľahostajný. Dajme si predsavzatie, že rok 2014 bude rokom ozdravenia medziľudských vzťahov a rokom čistejšieho a malebnejšieho územia. Stalo sa už zvykom, že na začiatku nového roka si želáme navzájom šťastie, ktoré si každý predstavujeme inak. Prajeme si zdravie, pretože je potrebné k tomu aby sme na našej ceste vpred mohli kráčať bez prekážok. Želáme si úspechy v osobnom živote, práci a v medziľudských vzťahoch a v neposlednom rade prajeme si lásku a úctu človeka k človeku.

A práve preto, že je to pekným zvykom, ktorý sa dedí z pokolenia na pokolenie, dovoľujem si aj ja ako obyvateľ, ale hlavne ako starosta našej obce zaželať pri príležitosti Nového roka 2014 všetkým spoluobyvateľom, chatárom a chalupárom, ako aj hosťom našej obce dobrú pohodu, spokojnosť, radosť, pevné zdravie, veľa pracovných a osobných úspechov nielen v nasledujúcom kalendárnom roku.

Ing. Ján Tomášik, starosta obce

Pokyny pre občanov zapojených do zberu


Plasty: - platové obaly z nápojov (PET fľaše) a iných potravín, z kozmetiky, z čistiacich prostriedkov, - plastové vrecia, obalové fólie prepravky, rôzne úlomky plastov z domácnosti a garáži a pod. Papier: - staré noviny a časopisy, kartónové krabice, papierové vrecia (nesmie byť vlhký), Sklo: - prázdne sklenené fľaše a úlomky skla rôznej farby (nesmie obsahovať: lepené sklo, ploché sklo s drôtenou vložkou, uhlie, kamienky, varné sklo (simax). Elktroodpad: - chladničky, práčky, sporáky, vysávače, rozhlasové, televízne prijímače, telefóny, - počítače, holiace strojčeky a pod. (odpad musí obsahovať všetky súčiastky a káble), Nebezpečné odpady: - kovové, plastové, alebo sklenené obaly so zvyškami alebo so znehodnotenými rozpúšťadlami, kyselinami, lúhmi, vývojkami, ustaľovačmi, olejmi, farbami, agresívnymi čistiacimi prostriedkami, liečivami, ďalej sú to odpadové ortuťové žiarivky a výbojky, opotrebované oleje z áut, lieky po záručnej dobe, batérie a akumulátory, monočlánky, drevo nasiaknuté olejom, moridlami a inými škodlivými látkami a sadze a prach z komínov (nesmie obsahovať: biologický rozložiteľný odpad), Kovový odpad: - obaly z nápojov a sprejov, ručné mlynčeky, rôzne vyradené kovové nástroje, - hrnce, armatúry, kovové umývadlá, časti vyradených strojov, kusy plechov a profilov, zo železných alebo neželezných kovov, Odpad od zelene: - pokosená tráva, konáre, lístie, rastliny zo záhrad, odpad z cintorínov (rastlinného pôvodu) Veľkorozmerný odpad: - odpad z domácností, ktorý sa nezmestí do smetných nádob, Stavebný odpad: - tehly, betón, kamenivo, obkladačky, piesok. V prípade potreby volajte: Centrála 038/760 23 83

Komisia verejného poriadku

Pozvánka

Stolno tenisový oddiel Prusy Vás pozýva na tradičný turnaj o pohár starostu obce, ktorý sa uskutoční v kultúrnom dome v Prusoch dňa 29.12.2012 t.j. v sobotu s programom -

od 10:00 - turnaj žiakov,

14:00 - turnaj dospelých

Výbor ŠK Prusy

OZNAM - Dôležité upozornenie!!!

Na základe opakujúcich sa napadnutí občanov psami v našej obci, upozorňujeme majiteľov psov o dodržiavanie VZN 3/2009 obce Prusy - Chov, vodenie a držanie psov na území obce Prusy. Pri porušení tohto nariadenia bude majiteľovi psa udelená pokuta do výšky 165 €.

Údržba webu

V mesiaci Jún- Júl prebieha údržba web systému, upozorňujeme na nedostupnosť zobrazenia dokumentov. Ďakujeme za pochopenie.

POZVÁNKA

Stolnotenisový odiel Prusy pozýva žiakov a dospelých na Vianočný stolnotenisový turnaj o pohár starostu obce, ktorý sa uskutoční dňa 26.12.2011 .
- žiaci od 10,00 hod
- dospelí od 15,00 hod
Príďte stráviť spoločne sviatočný deň športom.

Výbor športového klubu Prusy

Dôležité telefónne čísla

Číslo tiesňového volania 112

Polícia 158, 038/7601820

Hasický záchranný zbor 150, 038/7602222

Záchranná zdravotná služba 155, 038/7604111

DPO - okresný výbor 0907793536

Prednosta OÚ Bánovce nad Bebr. 038/7602281, 0905523326

Odbor krízového riadenia OÚ Bánovce nad. Bebr. 038/7601725, 0905201793

ZVS a.s. - OZ Topoľčany - pracovisko Bánovce nad Bebr. 038/7602106, 0905251216

Slovenské elektrárne a.s 0850111555
Partizánske 038/7463011
Trenčín 032/7442027
Nitra 037/7763111

Slovenský plynárenský priemysel a.s dispečing 0850111727
SAD Prievidza a.s OZ Bánovce nad Bebr. 038/7602837

Telekomunikácie 046/5433112, 12129- informácie


POZOR BLÍŽI SA SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV

Dôležité dátumy sčítania

■ROZHODUJÚCI OKAMIH SČÍTANIA je polnoc z piatka 20. mája 2011 na sobotu 21. mája 2011. Do sčítacích formulárov sa zaznamenajú údaje aktuálne k tomuto dátumu.

■ČAS SČÍTANIA je doba, počas ktorej sa sčítanie vykoná. Podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky sčítanie sa vykoná v čase od 13. mája 2011 do 6. júna 2011.

■ČAS NA ELEKTRONICKÉ SČÍTANIE bude približne o týždeň kratší, od 21. mája 2011 do 29. mája 2011 z dôvodu, aby si sčítací komisári mohli skontrolovať, či sa obyvatelia, ktorí im avizovali záujem o elektronické sčítanie, skutočne aj elektronicky sčítali. Ak sa obyvateľ elektronicky nesčíta, sčítací komisár ho navštívi opäť a požiada ho o vyplnenie tlačených sčítacích formulárov.

Viac informácií na:
Sčítanie 2011

UPOZORNENIE !!!

Vyzývame všetkých vlastníkov a užívateľov , aby udržiavali svoje pozemky poľnohospodárske i nepoľnohospodárske v nezaburinenom stave pravidelným a včasným odstraňovaním burín, aby nedošlo k ich šíreniu na susedné pozemky. Obvodný pozemkový úrad v Trenčíne môže uložiť pokutu do výšky 331,93 €, resp. 995,81 €.
Podnikateľovi uloží obvodný pozemkový úrad pokutu od 165,96 € do 33193,91 € za každý ha poľnohospodárskej pôdy, ak sa dopustí správneho deliktu.


Na základe opakujúcich sa sťažností obyvateľov obce, znovu upozorňujeme majiteľov psov, aby dodržiavali VZN 3/2003 chov, vodenie a držanie psov na území obce Prusy najmä § 4 zákaz voľného pohybu psov v intraviláne obce. Za porušenie povinnosti obec je oprávnená v súlade s platnou právnou úpravou ukladať pokuty až do výšky 165,96 €.

Vyzývame najmä občanov, ktorých nehnuteľnosti susedia s vodným tokom JELEŠNICA, aby nevhadzovali pokosenú trávu a komunálny odpad do vodného toku a tým znečisťovali životné prostredie a vodný tok. Dňa 12.05.2011 bude vykonaná povodňová prehliadka vodného toku JELEŠNICA pracovníkmi Obvodného úradu životného prostredia v Trenčíne. Účelom povodňovej prehliadky je zistenie nedostatkov na vodnom toku.

| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-49 |


Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

Takto pracujeme - 40
Takto pracujeme
zobrazení: 470
Plán zasadnutí OcZ
Rok 2019

6. máj
24. jún
9. september
25. november
Kultúrno spoločenské akcie
Rok 2019

október – posedenie pri príležitosti mesiaca úcty k starším

november – zájazd do divadla

december – posedenie pod jedličkou spojené s príchodom Mikuláša

december – Stolnotenisový turnaj o pohár starostu obce


3W SLOVAKIA s.r.o. - Obecny cintorin
ÚRADNÉ HODINY
Pondelok: 7:30 hod - 15:30 hod
Utorok: 7:30 hod - 15:30hod
Streda: 7:30 hod - 17:00 hod
Štvrtok: 7:30 hod - 15:30 hod
Piatok: 7:30 hod - 14:00 hod
Obedňajšia prestávka v čase od 12:00 hod do 12:30 hod

Prusy © 2008 | Powered by phpRS | Created by MSX Design