Základné udaje o obciGEOGRAFICKÁ POLOHA

strom

Základné údaje

Oficiálny názov: Prusy
Rozloha: 7,51 km2
Počet obyvateľov: 530

Poloha

Obec Prusy leží v severnej časti Bánovského výbežku Nitrianskej sprašovej pahorkatiny pozdĺž strednej časti ľavostranného prítoku Bebravy. Chotár tvoria treťohorné usadeniny pokryté sprašovými hlinami. Vrámci Bánovského okresu sa obec nachádza v severnej časti. Od okresného mesta sú Prusy vzdialené 3 km poľnou cestou. Po hlavnej ceste je to 6 km.
Kataster obce predstavuje 7,51 km2, z toho územie obce zaberá približne 3,8 km2 intravilánu.
Kataster obce susedí na juhu s Bánovcami nad Bebravou, zo západu s Podlužanmi, zo severu s Ľutovom, na severovýchode s Dubničkou a na juhovýchode s Hornými Našticami.
Prusy sú lokalizované na východnej strane Nitrianskej pahorkatiny.
Územie na pahorkovitý charakter s rozmedzím nadmorskej výšky od 215 m n. m. do 220 m n. m. Obec sa nachádza v nadmorskej výške 216 m n. m.

PRÍRODNÉ PODMIENKY

Hydrologické pomery

Obec sa nachádza v severnej časti spádového územia rieky Nitry. Priamo stredom Prús preteká potôčik Jelešnica, prameniaci pod neďalekým Bradlom. Potok je na celom úseku pretekajúcim obcou regulovaný. Úprava potoka sa uskutočnila po 2. svetovej vojne. Výstavba splnila nielen bezpečnostní účel proti povodniam, ale aj skrášľovací. Jelešnica priteká z Ľutova a za Hornými Ozorovcami sa vlieva do Bebravy.

Poľnohospodárstvo

Rozloha poľnohospodárskej pôdy v Prusoch je 5,04 km2, z čoho orná pôda predstavuje 4,5 km2, záhrada 0,18 km2, ovocný sad 0,04 km2 a trávnatý porast 0,4 km2. Okolité pôdy sú stredne ťažké s vápenatým zložením. Pôda má charakter ilimerizovanej hnedozeme, ílovito-piesočnatého sedimentu.
Počas feudalizmu bola väčšina pôdy vo vlastníctve pánov a poddaný na nej pracovali. V roku 1848 bolo v Rakúsko-Uhorsku zrušené poddanstvo a pomery v krajine sa zmenili. Ľudia prestali pracovať na pánskom a do vlastníctva dostali predtým obrábané role.
Po roku 1945 sa pomery zmenili. Pred týmto rokom sa v Prusoch nachádzalo 165 majiteľov pôdy s rôznymi výmerami. V tomto období vzniklo Jednotné roľnícke družstvo (JRD) . Veľký nábor členov JRD sa začal v prvé januárové dni roku 1957. Vo februári podpísalo prihlášky prvých 7 členov. V priebehu roka podpísalo prihlášku ďalších 68 členov a 28. júla 1957 bolo na ustanovujúcej schôdzi založené JRD v Prusoch. K 1. februáru 1958 malo družstvo v spoločnom chove od členov 163 kusov dobytka, z toho 63 kráv a 162 kusov ošípaných. Po prvom roku pôsobenia JRD obhospodarovalo 429,78 ha. Do roku 1960 sa do JRD pridalo ďalších 49 roľníkov, z celkovou výmerov 79,76 ha. Mimo družstva ostalo len 7 roľníkov. Dobré vedenie a hospodárske výsledky boli predpokladom prevzatia slabšie hospodáriaceho JDR v susednej Dubničke. Týmto sa počet členov JDR sa zvýšil na 170 a družstvo hospodárilo na 818,04 ha, z čoho 592,81 ha bolo ornej pôdy. O návrhu na veľkú integráciu viacerých JRD do jedného celku so sídlom v Podlužanoch sa rokovalo v Prusoch v roku 1974 a už vtedy bol návrh na zlúčenie jednomyseľne odsúhlasený. Do zlúčeného JRD Podhoran družstvo v Prusoch prinieslo 791 ha pôdy, 600 kusov hovädzieho dobytka a 875 ošípaných.
Po páde komunizmu v roku 1989 sa výmery pôd začali vracať do rúk pôvodných vlastníkov, ktorí o to požiadali. V súčasnosti sa na poliach pestujú obiloviny, kukurica, repka olejka, zemiaky, krmoviny, strukoviny a zelenina. Zo živočíšnej výroby sa v obci chová hovädzí dobytok, ošípané a hydina.

Lesné hospodárstvo

Po zrušení poddanstva skupina bývalých urbárnikov segregáciou roku 1857 nadobudla horu o výmere 53,52 ha. Urbárska hora mala vtedy 75 vlastníkov s počtom 157 urbárskych osmín. Z likvidácie veľkostatku po Mikulášovi Zayovi kúpili Prusania ďalšie lesy v katastrálnom území Dubničky a Ľutova. Vznikla tak lesná skupina Kutiš a spol., v ktorej bolo 160 členov. Les nadobudli kúpou 1. júla 1937 za 270 000 Kčs v 270 podieloch. Výmera lesa činila 310 ha. V októbri 1941 nadobudla ďalšia skupina bývalých urbárnikov les o výmere 115,56 ha. Bol to les po židovských vlastníkoch. Horu so 157 podielmi kúpilo 75 vlastníkov. Dnes je rozloha lesov v katastri obce 1,7 km2. Lesy majú zmiešaný charakter. Rastú tu duby, buky, hraby, jedle, smreky, jelše a kleny. Zo zvery sa v chotári vyskytuje jelenia, danielia, diviačia zver, zajac poľný, králik divý, líška hrdzavá, vlk dravý, kuna lesná a z pernatej zvery bažant poľný, jarabica poľná, hrdlička záhradná, sluka lesná, kačica divá, havran čierny, sojka škriekavá a vrana túlavá. V súčasnosti lesy obhospodaruje Urbárska spoločnosť – Združenie vlastníkov lesov a pozemkové spoločenstvo Prusy.


Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

História - 11
História
zobrazení: 559
Plán zasadnutí OcZ
Rok 2021

23. apríl
18. jún
10. september
19. november
Kultúrno spoločenské akcie
Rok 2021

30. apríl - stavanie mája

máj - deň matiek

jún - MDD

október – posedenie pri príležitosti mesiaca úcty k starším

november – zájazd do divadla

december – posedenie pod jedličkou spojené s príchodom Mikuláša

december - vysvätenie adventného venca spojené s výstavou vianočných dekorácií

december – Stolnotenisový turnaj o pohár starostu obce


3W SLOVAKIA s.r.o. - Obecny cintorin
ÚRADNÉ HODINY
Pondelok: 7:30 hod - 15:30 hod
Utorok: 7:30 hod - 15:30hod
Streda: 7:30 hod - 17:00 hod
Štvrtok: 7:30 hod - 15:30 hod
Piatok: 7:30 hod - 14:00 hod
Obedňajšia prestávka v čase od 12:00 hod do 12:30 hod

Prusy © 2008 | Powered by phpRS | Created by MSX Design